top of page

การสมัครเรียน

 > การสมัครเรียน

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สมัคร

 • สมัครเข้าเรียน กรอกเอกสารสมัครและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ

 • ส่งเอกสารให้กับทางโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2

ILA

 • ตรวจเช็คเอกสารของผู้สมัคร

 • ส่งเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผู้สมัคร

 • ชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน

 • ตรวจสอบการชำระค่าเล่าเรียนของผู้สมัคร

 • ส่ง COE และจดหมายอนุญาตการเข้าเรียนไปให้ผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 6

ผู้สมัคร

 • ผู้สมัครนำเอกสาร COE และจดหมายอนุญาตเข้าเรียนไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตัวเอง

ขั้นตอนที่ 7

สถานทูต

 • ออกวีซ่านักเรียนให้แก่ผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 8

ผู้สมัคร

 • เดินเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นและเริ่มเรียน

ILA

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

 • ประเมินเอกสารของผู้สมัคร

 • ออกหนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนที่ 3

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนโปรดดาวน์โหลดและรวบรวมเอกสารตามรายการด้านล่างส่งให้กับโรงเรียน ในกรณีหลักสูตรระยะยาว อาจมีเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญชาติ กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะยาว

สำหรับผู้สมัคร

 • ​ใบสมัคร

 • เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

 • รูปถ่าย 7 ใบ (ขนาด4x3 cm)

 • เอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

 • หนังสือรับรองการทำงาน

สำหรับผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

 • หนังสือค้ำประกัน

 • ใบรับรองการเสียภาษี

 • หนังสือรับรองยอดเงินฝาก (เปรียบเทียบเป็นค่าเงินดอลลาร์หรือเยน)

 • สำเนาสมุดเงินฝาก

กรณีที่ผู้สนับสนุนพำนักอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

 • หนังสือค้ำประกัน

 • หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

 • ใบรับรองการเสียภาษี

 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้สมัคร

กรณีที่ผู้สนับสนุนพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 • หนังสือค้ำประกัน

 • หนังสือรับรองการทำงาน

 • ใบรับรองการเสียภาษี

 • ใบรับรองตราประทับ

 • ทะเบียนบ้าน หรือ ใบรับรองคนต่างด้าว

หลักสูตรระยะสั้น

สำหรับผู้สมัคร​

 • ใบสมัคร​

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

 • รูปภาพ 2 ใบ (ขนาด 4x3 cm)

 • เอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

bottom of page