top of page

หลักสูตรระยะยาว

 > หลักสูตร > หลักสูตรระยะยาว

เรามุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อหางานในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สมัคร)

ช่วงเวลาที่รับสมัคร: เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม

ตารางเรียน: วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09:00 – 12:20 น. หรือ เวลา 13:20 – 16:40 น.

**ต้องขอวีซ่านักเรียน**

รายละเอียด

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง

 

นักเรียนของเราประมาณ 20% เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในเรื่องการเขียนแผนวิจัย การหาอาจารย์ที่ปรึกษา การเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ เป็นต้น

ชั้นเรียนจะแบ่งออกตามระดับ N1~N5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT โดยเรามุ่งเน้นให้นักเรียนสอบผ่านอย่างน้อยในระดับ N2 เมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้เรายังช่วยให้นักเรียนสอบผ่าน EJU ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากในชั้นเรียนมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติจึงทำให้การใช้ภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

เหล่าคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จะให้คำแนะนำโดยเน้นเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก ช่วยนักเรียนค้นหาสถาบันทีเหมาะสมและตรงกับความต้องการ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการศึกษาต่อ

นอกเหนือจากคลาสเรียนปกติแล้ว นักเรียนสามารถเลือกเข้าคลาสเรียนพิเศษช่วงกลางวันได้ เช่น คลาสคันจิ คลาสสนทนา คลาสเตรียมสอบวัดระดับ JLPT และคลาสเตรียมสอบ EJU

หลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย Ryutsu Kagaku

หลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Ryutsu Kagaku หรือ University of Marketing and Distribution Sciences โดยหลังจากจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจาก ILA แล้ว นักเรียนจะได้รับการยกเว้นการสอบเข้าและได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 50% ตลอดระยะเวลา 4 ปี

​​

*มีเงื่อนไขบางประการในการให้ส่วนลดต่อไป โปรดติดต่อมหาวิทยาลัย

เงื่อนไข:

  • ในระหว่างเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ ILA  นักเรียนต้องสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 หรือได้คะแนนสอบ EJU มากกว่า 210 คะแนนขึ้นไป

  • นักเรียนต้องรักษาอัตราการเข้าเรียนให้สูงกว่า 90%

หลักสูตรธุรกิจ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการหางานในบริษัทญี่ปุ่นในอนาคต ทั้งบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มารยาทรวมถึงการแต่งกาย นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเดินทางเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจอีกด้วย

 

นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีเขียนเรซูเม่ภาษาญี่ปุ่น การเขียนจดหมายธุรกิจ รูปแบบเอกสาร และการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) รวมถึงวิธีจัดการกับการสนทนาทางธุรกิจในสถานการณ์ประเภทต่างๆ

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

หลักสูตร 2 ปี : ภาคเรียนเมษายน

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเรียน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าประกัน

รวม

ปีที่ 1

¥22,000

¥88,000

¥687,800

(343,900)(343,900)

¥55,000

(27,500)(27,500)

¥33,000

¥11,900

¥897,700

(526,300)(371,400)

ปีที่ 2

​-

​-

¥687,800

(343,900)(343,900)

¥55,000

(27,500)(27,500)

¥33,000

¥11,900

¥787,700

(416,300)(371,400)

¥1,685,400

หลักสูตร 1.9 ปี : ภาคเรียนกรกฎาคม

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเรียน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าประกัน

รวม

¥515,850

¥41,250

¥10,700

¥592,550

ปีที่ 1

¥22,000

¥88,000

¥687,800

(343,900)(343,900)

¥55,000

(27,500)(27,500)

¥33,000

¥11,900

¥897,700

(526,300)(371,400)

ปีที่ 2

​-

​-

¥24,750

¥1,490,250

หลักสูตร 1.6 ปี : ภาคเรียนตุลาคม

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเรียน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าประกัน

รวม

¥343,900

¥27,500

¥9,400

¥397,300

ปีที่ 1

¥22,000

¥88,000

¥687,800

(343,900)(343,900)

¥55,000

(27,500)(27,500)

¥33,000

¥11,900

¥897,700

(526,300)(371,400)

ปีที่ 2

​-

​-

¥16,500

¥1,295,000

หลักสูตร 1.3 ปี : ภาคเรียนมกราคม

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเรียน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าประกัน

รวม

¥171,950

¥13,750

¥6,200

¥200,150

ปีที่ 1

¥22,000

¥88,000

¥687,800

(343,900)(343,900)

¥55,000

(27,500)(27,500)

¥33,000

¥11,900

¥897,700

(526,300)(371,400)

ปีที่ 2

​-

​-

¥8,250

¥1,097,850

bottom of page